ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η εταιρεία ΒΑΡΝΑΣ Ε.Τ.Ε με εμπειρία άνω των 25 ετών στο χώρο της κατασκευής και στην εργολαβία δημοσίων έργων, είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου δευτέρας τάξης στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ηλεκτρομηχανολογικά 
 • Οικοδομικά
 • Βιομηχανικά
 • Ενεργειακά
 • Υδραυλικά
 • Οδοποιεία

Με άριστα ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, η ΒΑΡΝΑΣ Ε.Τ.Ε αποτελεί εταιρεία εμπιστοσύνης για εργολαβίες δημοσίων έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
 • Ηλεκτρολογικοί παροχικοί πίνακες
 • Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Εγκατάσταση Η/Ζ
 • Έλεγχος αξιοπιστίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Η/Μ εργασίες αντλιοστασίων
 • Η/Μ εργασίες αρδευτικών γεωτρήσεων.
 • Ηλεκτροφωτισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων.
 • Κλιματισμός.
Υδραυλικά Έργα
 • Υδραυλικές εργασίες υδρογεωτρήσεων.
 • Αξιοποίηση/Εκμετάλευση αρδευτικών γεωτρήσεων.
 • Αξιοποίηση/Εκμετάλευση υδρευτικών γεωτρήσεων.
 • Κατασκευή δικτύων άδρευσης/ύδρευσης.
 • Συντήρηση μηχανοστασίων/αντιλοστασίων
 • Αρδευτικά/Υδρευτικά Δίκτυα

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

 • Η/Μ εργασίες αντλιοστασίων
 • Η/Μ εργασίες αρδευτικών γεωτρήσεων.
 • Ηλεκτροφωτισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων.
 • Κλιματισμός.
 • Watering pipes and vineyard.

  Υδραυλικά έργα

 • Υδραυλικές εργασίες υδρογεωτρήσεων.
 • Αξιοποίηση/Εκμετάλευση αρδευτικών γεωτρήσεων.
 • Αξιοποίηση/Εκμετάλευση υδρευτικών γεωτρήσεων.
 • Κατασκευή δικτύων άδρευσης/ύδρευσης.
 • Οικοδομικά Έργα

 • Μείωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο ορυκτό καυσιμο του λιγνίτη.
 • Σταδιακή αύξηση ηλεκτροπαραγωγής απο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Υπηρεσίες εξισορρόπησης δικτύου και ταχείας απόκρισης.
 • Έργα

  Με άριστα ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, η ΒΑΡΝΑΣ Ε.Τ.Ε αποτελεί εταιρία απόλυτης εμπιστοσύνης για έργα τόσο μεγάλης όσο και μικρής κλίμακας